Use the Custom Google Search to find articles quickly! 

 

OLTENIA - STUDII SI COMUNICARI STIINTELE NATURII

 

bullet

About the Journal

bullet

About the Museum

bullet

Editorial Board

bullet

Author Guidelines

bullet

Journal Content

 

Issue XXVII. (27) , No.1 - September 2011

Prev issue  ///   Next Issue

Jump to the Subject of Interest:

/// VEGETAL BIOLOGY /// INVERTEBRATE ZOOLOGY /// VERTEBRATE ZOOLOGY /// PALEONTOLOGY ///

/// ECOLOGY /// SCIENTIFIC ESSAYS /// BOOK REVIEW ///

VEGETAL BIOLOGY

 

The biodiversity of Lavandula angustifolia Mill. F1 hybrids / Biodiversitatea hibrizilor F1 de Lavandula angustifolia Mill

GONCEARIUC Maria, MAŞCOVŢEVA Svetlana, BUTNARAŞ Violeta, BALMUŞ Zinaida

 download pdf

 

Anatomical aspects of the vegetative organs of some synanthropic plant species / Aspecte anatomice ale organelor vegetative la unele specii de plante sinantrope

ROŞESCU Marinela Roxana, ANDREI Marin

 download pdf

 

Study regarding the chemical composition of volatile oils of Mentha pulegium L. from Romania flora / Studii privind compoziţia chimică a uleiurilor volatile de Mentha pulegium L. din flora României

ANDRO Anca Raluca, BOZ Irina, ZAMFIRACHE Maria-Magdalena

 download pdf

 

Histo-anatomical aspects refering to the vegetative organs of two species of Inula L. from Romania flora / Aspecte histo-anatomice referitoare la organele vegetative a două specii de Inula L. din flora României

AFEMEI Marinela, BOZ Irina, TOMA Constantin

 download pdf

 

Influence of some organic fertilizers on the physiological processes in Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai plants cultivated in areas with sandy soils / Influenţa unor fertilizanţi organici asupra proceselor fiziologice la plantele Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai cultivate în zone cu soluri nisipoase

NICOLAE Ion, LASCU Nicolae, PLOAE Marieta

 download pdf

 

Aspects regarding phytoplankton composition from Pecineagu dam / Aspecte privind compoziţia fitoplanctonului din barajul Pecineagu

DOBRESCU Codruţa Mihaela, SOARE Liliana Cristina

 download pdf

 

Vegetal associations of the order Phragmitetalia kokh 1926 in Berzunţi Mountains, Bacău country / Asociaţii vegetale ale ordinului Phragmitetalia Kokh 1926 din Munţii Berzunţi, judeţul Bacău

ARDEI Irina, PARASCHIV Dalia

 download pdf

 

Adventive species in the Danube floodplain between Calafat and Bechet (Oltenia, Romania) / Specii adventive din Lunca Dunării între Calafat şi Bechet (Oltenia, România)

RĂDUŢOIU Daniel

download pdf

 

/// BOTANY /// INVERTEBRATE ZOOLOGY /// VERTEBRATE ZOOLOGY /// PALEONTOLOGY ///

/// ECOLOGY /// SCIENTIFIC ESSAYS /// BOOK REVIEW ///

INVERTEBRATE ZOOLOGY

 Some aspects regarding taxonomical units in the composition of ciliates fauna contained in the marine and fresh water sediments of natural and artificial ecosystems of Natural Sciences Museum Complex Constanţa / Câteva aspecte privind ponderea diferitelor categorii taxonomice ale ciliatelor din sedimentele ecosistemelor naturale şi artificiale aflate în incinta Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa

KERKMANN Gina Raluca

download pdf

 

Mites of fruit plantations of the Republic of Moldova / Acarienii plantaţiilor de pomi fructiferi din Republica Moldova

Kulikova Ludmila

download pdf

 

Collembola (Hexapoda) from the riparian habitats of the Dniester river / Collembola (Hexapoda) din ecosistemele riverane ale fluviului Nistru

Buşmachiu Galina

download pdf

 

Species composition of springtails (Hexapoda: Collembola) from some cultivated soils of Prahova county (Romania) / Compoziţia specifică a faunei de colembole (Hexapoda: Collembola) din soluri cultivate, jud. Prahova (Romania)

FIERA Cristina

download pdf

 

Structural characteristics of the thrips fauna (Insecta: Thysanoptera) on the ash and sterile waste dumps from Rovinari (Gorj District) / Particularităţi structurale ale faunei de thripşi (Insecta: Thysanoptera) de pe haldele de steril din zona Rovinari (judeţul Gorj)

BăRBUCEANU Daniela, VASILIU-OROMULU Liliana, CORNEANU Mihaela, CORNEANU C. Gabriel

download pdf

 

Faunistic data on orthoptera insects from the Scientific Reserve “Plaiul Fagului” (Republic of Moldova) / Date faunistice privind insectele ortoptere din Rezervaţia Ştiinţifică „Plaiul Fagului” (Republica Moldova)

STAHI Nadejda, DERJANSCHI Valeriu

download pdf

 

Changes in carabid communities along the urbanization gradient in Pyongyang (North Korea) / Schimbările cenozelor de carabide de-a lungul gradientului de urbanizare la Pyongyang (Coreea de Nord)

ŠUSTEK Zbyšek

download pdf

 

Interference of carabid communities in a floodplain reserve with neighboring ecosystems / Interferenţa cenozelor de carabide dintr-o rezervaţie de luncă cu ecosistemele vecine

Šustek Zbyšek, Porhajašová Jana

download pdf

 

Contributions to the knowledge of staphylinid fauna (Coleoptera: Staphylinidae) from the right side of Dniester river / Contribuţii la cunoaşterea faunei de stafilinide (Coleoptera: Staphylinidae) de pe malul drept al Nistrului

DERUNKOV Alexander, BACAL Svetlana

download pdf

 

Data concerning the diversity of scarabeoid beetles (Coleoptera: Scarabaeoidaea) from the Vânători Neamţ Natural Park (Neamţ county, Romania) / Date privind diversitatea scarabeoideelor (Coleoptera: Scarabaeoidaea) din Parcul Natural Vânători Neamţ (judeţul Neamţ, România)

Arinton Mihaela

download pdf

 

/// BOTANY /// INVERTEBRATE ZOOLOGY /// VERTEBRATE ZOOLOGY /// PALEONTOLOGY ///

/// ECOLOGY /// SCIENTIFIC ESSAYS /// BOOK REVIEW ///

VERTEBARTE ZOOLOGY

The trematode Clinostomum complanatum (Platyhelminthes: Digenea) identified at the perch from the small reservoirs along the Preajba River / Trematodul Clinostomum complanatum (Platyhelminthes: Digenea) identificat la biban în lacurile mici de baraj de pe cursul râului Preajba

GOGA Ionelia Claudia, CODREANU-BĂLCESCU Doina

download pdf

 

Nephrotoxic effects of champion 50wp fungicides in the marsh frog Pelophylax ridibundus / Efectele nefrotoxice induse de acţiunea fungicidului Champion 50WP la broasca-de-lac Pelophylax ridibundus

PĂUNESCU Alina, PONEPAL Maria Cristina

download pdf

 

New results regarding the monitoring of the thermal habitats with active amphibians during winter from western Romania during the cold season 2010/2011 / Noi rezultate privind monitorizarea habitatelor termale cu amfibieni activi iarna din vestul României în sezonul rece 2010/2011

COVACIU-MARCOV Severus-Daniel, ANTAL Cornel, SAS István, CICORT-LUCACIU Alfred-Ştefan, TIT Daniela

download pdf

 

Contributions to the study of the birds from Rânca resort and its surroundings (Parâng Mountains-Gorj county) in the aestival season / Contribuţii la studiul păsărilor din staţiunea Rânca şi împrejurimi (Munţii Parâng-Judeţul Gorj) în aspectul estival

BĂLESCU Carmen

download pdf

 

Studies concerning some ethological – physiological peculiarities of the species mus spicilegus petenyi, 1882 / Cercetări privind unele particularităţi etologo-fiziologice ale speciei Mus spicilegus Petenyi, 1882

LARION Alina

download pdf

 

Synecological analysis of some rodent populations (Mammalia: Rodentia) in Sănduleni locality, Bacău county / Analiza sinecologică a unor populaţii de rozătoare (Mammalia: Rodentia) din localitatea Sănduleni, judeţul Bacău

PARASCHIV Dalia, ARDEI Irina

download pdf

 

/// BOTANY /// INVERTEBRATE ZOOLOGY /// VERTEBRATE ZOOLOGY /// PALEONTOLOGY ///

/// ECOLOGY /// SCIENTIFIC ESSAYS /// BOOK REVIEW ///

ECOLOGY

Geostatistical analysis of the spatial distribution of areas affected by clime change in Romania based on 2100 predictions / Analiza geostatistică a distribuţiei spaţiale a suprafeţelor afectate de schimbări climatice în România pe baza predicţiilor pentru 2100

PETRIŞOR Alexandru Ionuţ, MEIŢĂ Vasile

 download pdf

 

Consideration upon climatic conditions characteristic to the winter 2010-2011, in Oltenia / Consideraţii asupra condiţiilor climatice caracteristice iernii 2010-2011 în Oltenia

Marinică Ion, Chimişliu Cornelia, Marinică Andreea Floriana

 download pdf

 

The study of air quality indices in Craiova Municipality / Studiul indicilor de calitate a aerului din Municipiul Craiova

GAVRILESCU Elena

 download pdf

 

The influence of physico-chemical parameters on extracellular hydrolases from Acidiphilium species, isolated from acid mine drainage / Influenţa parametrilor fizico-chimici asupra hidrolazelor extracelulare de la speciile de Acidiphilium izolate din drenaje miniere acide

CIŞMAŞIU Carmen Mădălina

 download pdf

 

A study regarding the impact of forestry management on lichen flora within forests from Bucharest surroundings (Romania) / Studiu privind impactul managementului forestier asupra lichenoflorei în pădurile din împrejurimile Municipiului Bucureşti (România)

VICOL Ioana

 download pdf

 

Biodiversity and environmental protection of southern Altai / Biodiversitatea şi protecţia mediului în Altaiul de Sud

Chlachula Jiri

 download pdf

 

Protection of the avifauna from the Danube floodplain in Calafat – the Jiu sector (Dolj county, Romania) / Protecţia avifaunei din Lunca Dunării, în sectorul Calafat - Jiu (judeţul Dolj, România)

RIDICHE Mirela Sabina

 download pdf

 

Scientific argument concerning the establishment of Natural Forest Reserve Curchi / Argument ştiinţific privind instituirea Rezervaţiei Naturale Silvice Curchi

BEGU Adam, LIOGCHII Nina

download pdf

 

/// BOTANY /// INVERTEBRATE ZOOLOGY /// VERTEBRATE ZOOLOGY /// PALEONTOLOGY ///

/// ECOLOGY /// SCIENTIFIC ESSAYS /// BOOK REVIEW ///

PALEONTOLOGY

Reassessment of the Pliocene/Pleistocene (Neogene/Quaternary) boundary in the Dacian Basin (Eastern Paratethys), Romania / Reevaluarea limitei Pliocen/Pleistocen (Neogen/Cuaternar) în Bazinul Dacic (Paratethysul Oriental), România

ANDREESCU Ion, CODREA Vlad, ENACHE Constantin, LUBENESCU Victoria, MUNTEANU Tudor, PETCULESCU Alexandru, ŞTIUCĂ Emanoil, TERZEA Elena

download pdf

 

New Maastrichtian microvertebrates from the Rusca Montană Basin (Romania) / Noi microvertebrate maastrichtiene din Bazinul Rusca Montană (România)

VASILE Ştefan, CSIKI Zoltán

download pdf

 

Mammal fauna from the Upper Paleolithic site of Raşcov-8 (Republic of Moldova) / Fauna de mamifere din aşezarea paleolitic superioară Râşcov-8 (Republica Moldova)

CROITOR Roman, COVALENCO Serghei

download pdf

 

/// BOTANY /// INVERTEBRATE ZOOLOGY /// VERTEBRATE ZOOLOGY /// PALEONTOLOGY ///

/// ECOLOGY /// SCIENTIFIC ESSAYS /// BOOK REVIEW ///

SCIENTIFIC ESSAYS

 

Reading about species concept in biology / Citind despre conceptul de specie în biologie

MURARIU Dumitru

download pdf

 

Professor Constantin Enache: 80 years of life, 60 years as a geologist / Profesorul Constantin Enache: 80 de ani de viaţă, 60 de ani de geologie

POPESCU Aurelian

download pdf

 

 

BOOK REVIEW

 

 

 

 

 

 

Feedbak to WebMaster